Arrest HvJ EU – Alle rechtbanken in kort geding bevoegd voor Europese merken en modellen

Het Hof van Justitie van de EU besliste op 21 november dat alle Nederlandse rechtbanken bevoegd zijn om in kort geding ‘voorlopig’ te beslissen over de inbreuk op Europese modelrechten. In verordening nr. 6/2002 is bepaald dat de lidstaten op hun grondgebied één of meer “rechtbanken voor het Gemeenschapsmodel” (inzake bescherming van het design van een product) moeten aanwijzen. In Nederland is die bevoegdheid exclusief toegewezen aan de rechtbank Den Haag, waarbij aan één van de rechters daarvan ook de kortgedingbevoegdheid werd toegekend. De Hoge Raad betwijfelt evenwel of die kortgedingbevoegdheid exclusief aan de rechtbank Den Haag toekomt. Volgens het HvJ EU is dat niet het geval.

Hof: Artikel 90, lid 1, van verordening (EG) nr. 6/2002 bepaalt dat de rechtbanken van de lidstaten die bevoegd zijn voorlopige of beschermende maatregelen te bevelen voor een nationaal model, tevens bevoegd zijn dergelijke maatregelen te bevelen voor een Gemeenschapsmodel. bron rechtsspraak.nl

HvJ EU, 21-11-2019, nr. C-678/18, door Hoge Raad der Nederlanden (ECLI:EU:C:2019:998)