De kunst van het prijzen in de kunst

Een artikel van ons lid Ellen Hardy is gepubliceerd in Rechtsgeleerd Magazijn THEMIS 2019-3, getiteld: De kunst van het prijzen: prijzen in de kunst. Over de juridische consequenties van de vormgeving van Nederlandse kunst- en cultuurprijzen

Hardy onderzocht welke verdeelprocedures er worden gehanteerd en welke regels van toepassing zijn voor de Nederlandse kunst- en cultuurprijzen waarbij de overheid betrokken is. Dit bleek niet eenduidig te beantwoorden, omdat algemene verdeelregels voor door de overheid gefinancierde prijzen tot dusver geheel ontbreken; er bestaat geen algemene regeling voor de toekenning van kunst- en cultuurprijzen. De Wet op het specifiek cultuurbeleid benoemt het instrument ‘prijs’ niet, de gelijknamige regeling en het gelijknamige besluit evenmin. Dit betekent dat voor elke prijs waarbij de overheid betrokken is, bezien zou moeten worden wat de aard van de rechtsverhouding tussen de prijsuitreikende instantie en de prijswinnaar is en welk rechtsregime daarop van toepassing is. Dit is van belang omdat door de overheid gefinancierde prijzen (verhulde) subsidies kunnen zijn, waarop het publiekrecht van toepassing is. Is deze juridische status een feit, dan heeft dat consequenties voor de prijs, de organisatie en alle potentiële prijswinnaars. Hier kunt u het artikel bestellen >>