Kamerbrief over het Volgrecht

Brief van minister Bussemaker naar aanleiding van een rapport over de geinde volgrechtvergoedingen door Pictoright over de jaren 2011-2015:

Uit de cijfers kan het volgende worden geconcludeerd:
“- Veruit het grootste deel van het volgrecht wordt geïnd bij veilinghuizen.
– Ongeveer 300 Nederlandse rechthebbenden ontvangen volgrechtvergoedingen.
– Rond de 60% van de door Pictoright verdeelde volgrechtvergoedingen gaat naar erfgenamen van kunstenaars.
– Het grootste deel van de door Pictoright gereparteerde volgrechtvergoedingen wordt geïnd in Nederland.

Het kabinet streeft ernaar de administratieve lasten bij implementatie van EU- wetgeving zoveel mogelijk te beperken. Daarom heeft Nederland ervoor gekozen het drempelbedrag vast te stellen op het maximumbedrag dat volgens de richtlijn is toegestaan, te weten € 3.000.”

De minister ziet geen aanleiding om de nationale regelgeving omtrent het volgrecht te herzien.

Brief van minister Bussemaker (OCW) 25-11-2016 Kamerstukken II 2016/17, 29 838 nr 87
Rapport Uitgekeerde volgrechtvergoedingen Pictoright 2011-2015
Volgrechtrichtlijn